Phần mềm TOUR Plus được xây dựng trên nền tảng webpage thích ứng với mọi thiết bị có kết nối internet, không cần cài đặt trên máy tính. Hệ thống được tùy biến phù hợp với môi trường doanh nghiệp Việt Nam, mở rộng quy mô và thích nghi với sự thay đổi của doanh nghiệp.