Toàn bộ dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu (data center). Hệ thống TOUR Plus được đặt tại trung tâm dữ liệu đạt chuẩn 3-Tier và được thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ hàng ngày. Do vậy, trong trường hợp khách hàng bị sự cố mất dữ liệu có thể khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu của ngày hôm trước.